Condicions d'utilizació dels serveis del Cremallera i Funiculars de Montserrat

1.- Per viatjar amb el Cremallera o els Funiculars de Montserrat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC, cal adquirir i validar un bitllet adequat per al trajecte a fer abans de pujar al tren o als funiculars, o accedir als recintes interiors, delimitats per les màquines validadores o la senyalització informativa.

2.- El bitllet s’ha de conservar fins que se surti de l’estació per exhibir-lo quan el sol·liciti el personal d’ FGC en qualsevol punt del desplaçament i per validar-lo a la sortida de les estacions que  disposin de validadores de sortida.

3.- El bitllet no és vàlid si ha sofert alguna alteració o manipulació, o, quan escaigui, si no va acompanyat del carnet d'identificació o no correspon a les condicions específiques d'ús.

4.- El públic usuari té dret a utilitzar, per fer els seus desplaçaments, el bitllet que més li convingui —bitllet senzill, targeta multiviatge, etc.— i l'obligació d'informar-se, abans d'adquirir-lo, de les característiques de cada bitllet. L'al·legació de desconeixement no eximeix el viatger de la seva responsabilitat.

5.- Per tal d'adquirir els bitllets, el públic usuari d'FGC disposa de la informació adient del trajecte a les vitrines informatives i a la web d'FGC.

6.- El Cremallera i els Funiculars de Montserrat son transports d’ús turístic que disposen de bitllets i tarifes específiques i no son vàlids els bitllets i condicions previstes per l’Autoritat de transport Metropolità (ATM)

7.- El bitllet adquirit, abans de fer-lo servir, serà vàlid fins que hi hagi un canvi de tarifes i, en qualsevol cas, fins a la data que es determini com a títol vàlid per viatjar. A partir d'aquest moment, FGC no el retornarà ni el bescanviarà.

8.- Per accedir als serveis de transport, la persona usuària ha de disposar d'un bitllet adequat de conformitat amb les condicions aplicables en cada moment.

9.- Als Funiculars de Montserrat els bitllets son vàlids durant un dia a partir del moment que s’han adquirit.

Al Cremallera de Montserrat, els bitllets seran vàlids per el dia de la seva validació. Els bitllets d’anada i tornada podran ser utilitzats fins a 7 dies després de la primera validació.

10.- Es considera que la persona usuària fa un ús indegut del servei en els casos següents:

a) El bitllet no s'ha validat abans de viatjar o accedir als recintes especificats en el punt 1 d'aquestes condicions d'utilització.

b) No disposa del bitllet o no el pot mostrar quan se l'hi demana.

c) El bitllet ha caducat, és a dir, quan s'utilitza fora del termini de validesa temporal establert en el contracte tipus o en les tarifes especials.

d) Es tracta d'un bitllet d'import reduït i el viatger no pot acreditar el dret d'obtenir-lo.

e) Es tracta d'un bitllet personalitzat que no és de titularitat seva.

f) Es viatja amb un títol de transport que no és vàlid per a les característiques específiques del desplaçament a fer o del viatger.

11.- L'ús indegut del servei del transport comporta que qualsevol intervenció feta per les persones autoritzades d’FGC pugui suposar el bloqueig i/o retirada immediates d'un títol contingut en el suport, tant si es tracta d'un suport físic com un suport mòbil, sens perjudici de les responsabilitats legals que se'n puguin derivar i de la inhabilitació per a reedicions futures. Un títol pot ser bloquejat en la situació en què es viatja amb ell, si no és vàlid per a la persona usuària. No es considera vàlid un títol de transport personalitzat si no va acompanyat del DNI, o d'un altre document oficial identificador que acrediti que el títol correspon a la persona usuària, així com un títol de transport bonificat també requereixi l'acompanyament de la documentació oficial que acrediti a la persona usuària.

12.- En cas que la persona usuària porti un bitllet amb indicis d'haver estat manipulat o falsificat, li ha de ser retirat. Posteriorment, s'indicarà a la persona que abandoni el tren o les dependències.

13.- La possessió d'un bitllet vàlid garanteix la prestació del transport, però no garanteix l'ocupació d'un seient dins el tren.

Si la persona usuària no troba un seient lliure, pot optar per anar dreta a les plataformes o als passadissos interiors dels cotxes, o bé retardar el seu viatge fins al pròxim tren en el qual trobi un seient lliure. En cap cas no pot anar asseguda a les plataformes.

14.- Els menors de 4 anys poden viatjar gratuïtament si no ocupen seient. A partir dels 4 anys cal pagar el bitllet corresponent.

15.- Es poden portar animals de companyia gratuïtament sempre que l'ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició i es compleixin les condicions establertes en aquest text. Els gossos han de dur morrió i han d'anar subjectats amb una corretja des del moment en què accedeixin a les dependències d'FGC. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies, però en cap cas no poden ocupar un seient. Serà responsabilitat del titular de l'animal de companyia complir amb totes les obligacions que se'n deriven de la tinença d'animals, d'acord amb la llei 7/2023, de 28 de març, de benestar animal.

Els gossos considerats potencialment perillosos per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, no poden ser conduïts en cap cas per menors de 16 anys, ni als trens ni a les estacions (DOGC núm. 2948, de 09/08/1999). D'acord amb el Decret 170/2002 i el Reial Decret 287/2002, la persona que els porti ha de dur la llicència i la certificació acreditativa d'inscripció en el Registre Municipal, la corretja ha de ser de menys de 2 metres i no es pot portar més d'un gos per persona, sense perjudici del compliment de les altres obligacions contemplades en la normativa d'aplicació.

Els gossos pigall tenen consideració diferenciada i no queden condicionats a l'ocupació.

16.- Queda prohibit l'accés de patinets i monocicles elèctrics als vehicles i a les instal·lacions del Cremallera i els Funiculars; les bicicletes es podran portar gratuïtament a tots els cremalleres tots els dies i s'hauran de situar als espais destinats a tal efecte dins del vehicle. Segons l´ocupació dels trens, el personal autoritzat d´FGC pot variar aquestes condicions.

Atesa la prohibició de circular amb bicicleta pels camins del Parc Natural de Montserrat, no es permet accedir als Funiculars amb aquests vehicles.  

17.- El passatge que viatgi amb equipatge ha de fer servir la safata portaequipatge per a paquets petits i ha de deixar lliure els passadissos i les plataformes dels cotxes.

18.- En cap cas FGC no es pot fer responsable ni estar obligada per la publicitat que difonguin empreses alienes en els trens, les estacions, els bitllets o les màquines de venda automàtica.

19.- Cal respectar i, quan escaigui, cedir els seients reservats a persones amb mobilitat reduïda o altres col·lectius especificats a la senyalització.

20.- L'ús dels ascensors sempre serà preferent per a persones de mobilitat reduïda abans que els vehicles de mobilitat personal.

21.- FGC és un espai on es potencia la convivència. Per això, les persones usuàries han de mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb la resta de passatge i el personal d'FGC, i han d'atendre les indicacions del personal d'FGC, els indicadors dels cartells, els avisos dels trens, els funiculars i les estacions, i la megafonia. FGC és un espai lliure de fum.

Amb aquesta finalitat queda totalment PROHIBIT:

a) fumar als trens, els funiculars i a totes les instal·lacions d'FGC, tant obertes com tancades, d'acord amb la Llei 20/1985, de 25 de juliol, modificada per la Llei 10/1991, de 10 de maig, la Llei 28/2005, de 26 de desembre, i la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària;

b) accedir i circular amb patinets i monocicles elèctrics als vehicles i a les instal·lacions d'FGC;

c) circular amb bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal (excepte cadires de rodes) pels trens i instal·lacions d'FGC;

d) lligar els vehicles de mobilitat personal en arbres, senyals, bancs i altres elements de mobiliari o en llocs reservats per a persones amb mobilitat reduïda;

e) utilitzar sense causa justificada els punts d'emergència i ajuda o fer-ne un mal ús;

f) entrar o sortir del tren després que hagi sonat el senyal acústic;

g) introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als usuaris;

h) fer servir sense una causa justificada els sistemes d'aturada d'emergència de les escales mecàniques i dels ascensors, i utilitzar aquests elements de manera indeguda;

i) viatjar en llocs diferents als destinats als usuaris o en condicions inadequades; entrar a les cabines de conducció o les instal·lacions reservades per a ús exclusiu del personal de l'empresa explotadora o de personal autoritzat; baixar a les vies o entrar als túnels;

j) impedir o forçar l'obertura o el tancament de les portes d'accés als trens i els funiculars o manipular-ne els mecanismes de funcionament previstos únicament per al personal de l'empresa, com ara forçar o impedir el funcionament dels estreps dels trens, etc.;

k) utilitzar sense un causa justificada els aparells d'alarma dels trens o impedir-ne l'ús legítim;

l) fer activitats o accions que puguin pertorbar el passatge, alterar l'ordre públic o pertorbar els serveis de la companyia explotadora; mantenir un comportament que impliqui perill per a la integritat física pròpia o per a la resta de passatge, i fer accions que deteriorin o embrutin els trens o les instal·lacions, com ara embrutar amb restes de menjar o beguda, etc.;

m) romandre a les instal·lacions fora de l'horari previst perquè les faci servir el passatge;

n) manipular, destruir o deteriorar qualsevol element relacionat amb la circulació;

o) manipular, destruir o deteriorar qualsevol obra o instal·lació fixa o mòbil o qualsevol element del servei;

p) llançar o dipositar objectes a la via o als seus voltants;

q) dur a terme qualsevol altra actuació que pugui comportar perill per a la seguretat del ferrocarril, el públic usuari, el personal o les instal·lacions;

r) entrar a les vies fèrries o transitar-hi, llevat que es tingui una autorització atorgada expressament;

s) fer servir sense justificació les rutes d'evacuació i/o sortides d'emergència o obstaculitzar-les;

t) portar a terme activitats o accions que per naturalesa puguin pertorbar la resta del públic usuari o alterar l'ordre públic (posar el peus damunt dels seients, estirar-se en els seients correguts, anar sense sabates o treure-se-les, anar despullat o sense camisa, cantar, cridar de manera continuada, fer servir equips electrònics de so sense auriculars o amb auriculars però amb un volum tan alt que molesti la resta de passatge, etc.);

u) distribuir propaganda, enganxar cartells, pidolar, organitzar rifes o jocs d'atzar, vendre o oferir béns o serveis, o fer qualsevol classe d'activitat artística als trens i les instal·lacions, sense l'autorització de l'empresa, com ara utilitzar instruments musicals, etc.;

v) consumir begudes alcohòliques (excepte a establiments autoritzats) i substàncies tòxiques, en tot l'àmbit d'FGC.

L'incompliment d'aquestes prohibicions constitueix una infracció d'acord amb la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, que pot ser sancionada si es tipifica com a lleu amb una multa de fins a 6.000 euros; si és greu, fins a 30.000 euros; i, si és molt greu, fins a 300.000 euros.

L'incompliment de la prohibició prevista en l'apartat 16 i 21 b) i c) de les presents condicions d'utilització en l'àmbit dels funiculars d'FGC, es considera una infracció de caràcter lleu, d'acord amb l'article 41.a de la llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable, que pot ser sancionada amb una multa de fins a 600 euros.

22.- A totes les dependències hi ha un llibre de reclamacions a disposició del públic usuari. 

Si ho desitgeu, també podeu fer arribar els vostres suggeriments o reclamacions a:

2024 © Turistren · Tots els drets reservats
Scroll to top